Kaçak elektrik kullanımda kararda bilirkişi raporunun önemi Gaziantep Bölge adliye Mahkemesi Kararı

Blog gönderi açıklaması.

MEDENİ HUKUKYARGI KARARLARI

3/30/20235 min read

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

13. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/954

Karar Numarası: 2022/325

Karar Tarihi: 25.02.2022

Mahkemece verilen karara karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İstinaf talebinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya okunup gereği düşünüldü:

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekili; müvekkilinin .... nolu elektrik abonesi olduğunu, elektrik sayacının .... tarihinde davalı tarafından söküldüğünü, inceleme yapıldığı ve kaçak elektrik kullanıldığı gerekçe gösterilerek ...TL kaçak faturası tahakkuk ettirildiğini, sayacın yerinde yapılan denetimi sırasında herhangi bir hata bulunmadığının tespit edildiğini ve .... tarihli tutanağa göre sayacın kontrol amaçlı değiştirildiğini, .... Müdürlüğü'nce sayaç üzerinde yapılan incelemede ölçü devresine müdahale tespit edildiğinin saptandığını ancak bunun doğru olmadığını, davalı tarafından yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olduğunu, elektriğin kesilmesi tehdidi ile karşılaşan davacının tutanağa bağlanan miktarın tamamını ... tarihinde davalıya ödediğini ileri sürerek, ödenen bedelin ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı; davaya cevap vermemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Mahkemece, davanın kabulüne, ...TL'nin ödeme tarihi olan .... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair verilen kararın davalı tarafından istinaf edilmesi üzerine Dairemizin 2018/554 E., 2018/2737 K. sayılı ilamı ile özetle; .... tarihli ...Müdürlüğü muayene raporunda açıkça, sayaç içerisinde ölçü devresine müdahale tespit edildiği ve mühürlere müdahale edildiğinin belirtildiği, ... tarihli üretici firma raporunda ise sayaca müdahale edilmediği, besleme devresinin yanık, zaman saatinin bozuk, sayaç çalışmadığından elektriksel muayeneye alınamadığının belirtildiği, iki raporun bu haliyle çelişkili olduğu, hükme esas alınan raporda, çelişkinin hangi sebeple oluştuğu hususunda herhangi bir açıklamaya yer verilmediği, bu haliyle hükme esas alınamayacağı, davaya konu sayaç temin edilmek suretiyle sayaca ve mühürlerine fiziki bir müdahalenin bulunup bulunulmadığı, sayacın çalıştırılmak suretiyle doğru ölçüm yapıp yapmadığı hususlarında tüm çelişkileri giderecek konusunda uzman dosya da görev almamış bilirkişiden alınacak rapora göre hüküm tesis edilmesi gerektiğinden mahkeme kararının kaldırılmasına..." karar verilmiştir.

Dairemizin kaldırma kararı üzerine yapılan yargılama neticesinde mahkemece; davanın kabulü ile, .... TL'nin ödeme tarihi olan .... tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Karara karşı süresi içinde davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; kaçak elektrik tespit tutanakları, düzenlendiği tarih itibariyle maddi olgulara ilişkin tespitleri içermekte olup, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan resmi belgelerden olduğunu, aksinin ancak yazılı delil ile ispat edilmesi gerektiğini, bu durum dava dosyasında ispat edilemediğini, ... Müdürlüğü tarafından yapılan muayene sonucu kaçak kullanım tespit edildiğini ve bu muayene raporuna göre tutanak tanzim edildiğini, kaçak tespitleri gerek sayaç ayar şefliği gerekse Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapıldığından doğru ve tartışmasız olduğunu,... tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında; “sayacın çalışır durumda olmadığı ve hata kodu verdiği, dolayısıyla doğru tüketim yapıp yapmadığının tespit edilemediği….sayacın içerisindeki ekranının kesik olan bacaklarının sayacın üretimi sırasında üretici firma tarafından yapıldığı ….sayaç muayene raporunun ise sayaç ekranının kesik bacaklarına istinaden sayaçla oynandığı düşüncesi ile düzenlendiği ancak bu durumun geçerli olmadığı, bu sebeple sayaca herhangi bir müdahale yapılmadığı, davacının kaçak tüketimi yapmadığı görüş ve kanaatinde” olduğunu belirterek rapor düzenlendiğini, yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı olan bilirkişi raporuna göre karar verildiğini, sayacın üretimi sırasında üretici firma tarafından bacağının kesik olmasının düşünülemeyeceğini, rapor düzenlenirken ihtimaller üzerinde durulduğunu, dosyanın bilirkişiye verilmesindeki amacın teknik görüş sorulması olup, ihtimal değerlendirmesi olmadığını, bir tarafta bağımsız bir devlet kuruluşunun yapmış olduğu tespit, diğer tarafta ihtimal tartışan bilirkişi raporu varken yerel mahkemenin yetersiz ve denetime açık olmayan bir rapora istinaden karar vermesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu ileri sürerek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

HMK'nın 353. maddesine göre inceleme yapıldığından duruşma açılmamıştır.

İnceleme, 6100 sayılı HMK'nın 355. maddesi hükmüne göre istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmış ve kararın dosyada bulunan delillerin hukuka uygun şekilde değerlendirilmek suretiyle dairemizce de benimsenen yasal ve hukuksal gerekçelere dayandırılarak verilmiş olduğu, özellikle Dairemizin kaldırma kararı sonrasında belirtilen eksiklikler giderilerek bilirkişi raporu alındığı, raporda dava konusu sayaç üzerinde fiziki inceleme yapıldığı, ölçü devresine müdahale edildiğine dair bulguya rastlanmadığı, sayaç içerisinde display (ekran) pinlerinden (bacaklarından) 2 tanesinin kesik olduğu, .... Müdürlüğü'nce iki adet bacağın kesik olması nedeniyle bu şekilde rapor düzenlenmiş olabileceği, ancak sayacın üretici firmasından alınan bilgiye göre, 2011 yılında üretilen sayaçlarda üretimin gerekliliği olarak bu iki bacağın üretici firma tarafından üretim aşamasında kesildiği, davacının kaçak elektrik tüketimi yapmadığı kanaati bildirildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporunun taraf, mahkeme ve yasa yolu denetimine açık ve dosya kapsamına uygun olduğu, mahkemece kurulan hükümde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından davalı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-İstinaf incelemesine konu mahkeme kararı usul ve yasaya uygun olduğundan, davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Davalı taraftan alınması gereken 2.391,50 TL istinaf karar harcından peşin alınan 598,00 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.793,50 TL istinaf karar harcının davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

3-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK'nun 362/1-a maddesi gereğince KESİN olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 25.02.2022