İcra sıra cetveline itiraz

DİLEKÇELERİCRA HUKUKU

12/20/20233 min read

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, bir alacağın tahsil edilmesi amacıyla başvurulan yasal bir süreçtir. Alacaklı tarafından başlatılan icra takibi, borçlu tarafından ödememe durumunda alacaklının alacağını tahsil etmesine olanak sağlar. İcra takibi süreci, alacaklının takip talebini icra dairesine vermesiyle başlar ve borçluya icra dairesince bir ödeme emri düzenlenerek gönderilir.

İcra Takibi Satış İşlemleri

İcra takibi sürecinde, alacaklının alacağını tahsil etmek için borçlu üzerindeki mal varlığına icra yoluyla haciz işlemi yapıldıktan sonra haczi yapılan malın icra dairesince ve Adalet Bakanlığının https://esatis.uyap.gov.tr/main/esatis/index.jsp

sitesinden yapılan online açık ihale sonucunda satışını ifade eder.

İcra Takibi Satış Sonrası Sıra Cetveli

İcra takibi satışı gerçekleştirildikten sonra, icra dairesi tarafından sıra cetveli düzenlenir. İcra takibi satış sonrası sıra cetveli, satış gelirinin hangi alacaklara ve hangi tutarlara göre dağıtılacağını belirler. Bu cetvelde, alacaklılar ve alacak miktarları sıralanır.

İcra Sıra Cetveli İtiraz Süresi

İcra sıra cetveline itiraz etmek isteyen bir alacaklının belirli bir süresi vardır. İtiraz süresi, icra takibi satış sonrası sıra cetvelinin ilan edildiği tarihten itibaren başlar. İtiraz süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı, sıra cetvelindeki sıralama veya miktarla ilgili itirazını ilgili icra mahkemesine bildirebilir.

Sıra Cetveline İtiraz Nereye Yapılır?

Sıra cetveline itiraz, ilgili icra hukuk mahkemesine yapılmalıdır. İtiraz dilekçesi, icra mahkemesine yazılı olarak sunulmalı ve ilgili belgelerle desteklenmelidir. İtirazın kabul edilmesi durumunda, sıra cetvelinde değişiklik yapılabilir ve alacaklıların hakları korunur.

Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi

Sıra cetveline itiraz eden bir alacaklı, itiraz dilekçesi hazırlamalıdır. İtiraz dilekçesi, alacaklının adı, adresi, alacağın miktarı ve neden itiraz edildiği gibi bilgileri içermelidir. Ayrıca, itirazın desteklenmesi için ilgili belgelerin de dilekçeyle birlikte sunulması gerekmektedir.

GAZİANTEP İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NE

SIRA CETVELİNE

ŞİKAYET YOLU İLE

İTARAZ EDEN :...............................

VEKİLİ :AV.KEMAL YILMAZ

KARŞI TARAF :..........................

KONU :Yapılan sıra cetvelinde sıramıza ilişkin şikayetlerden ibarettir.

AÇIKLAMLAR :

Gaziantep İcra Müdürlüğünün .............ESAS sayılı dosyası ile satılmış bulunan ........ili, .......... ilçesi, ..................mevkii, .....ada, .......... parselde bulunan taşınmazda haciz sıramız daha önce gelmesine rağmen dosya karşı tarafına dosyada arta kalan ............TL pay verilmiştir. Oysaki karşı taraf olan.............................. Şanlıurfa 2. İcra Dairesi .......... Esas sayılı dosyasına bakıldığı zaman dosyadaki hacizler 106 ve 110 maddeleri uyarınca düşmüş hacizler olup zaten Şanlıurfa 2.İcraDairesinin ........ Esas sayılı dosyasından Gaziantep İcra Müdürlüğünün ................Esas sayılı dosyasına .............. tarihli göndermiş olduğu müzekkerede zaten söz konusu haczin düştüğünü beyan etmiş olup dosyanın tetkiken tarafımızca incelemesinde de Şanlıurfa 2.İcraDairesinin .......... Esas sayılı dosyasında da ihalele sonucu satılan ........ili, .......... ilçesi, ..................mevkii, .....ada, .......... parselde ilişkin satış avansı yatırılmadığı gibi ayrıca taşınmaza ilişkin satış avansı da yatırılmamıştır. Dosya bu şekilde tetkik edilmiş olup bu aşamadan sonra UYAP taki evraklardan başkaca evrakın dosyaya girmesi durumunu kabul etmemekteyiz. Zaten haczin düştüğünü daha önce Şanlıurfa 2.İcraDairesinin .........Esas sayılı dosyasından da bildirilmiş olup buna rağmen sıra bankamızın alacaklı olduğu Sıverek Icra Daıresı ...........Esas sayılı dosya ile müvekkilimiz olması gerekirken tarafımızın ikinci sıraya alınması hak mağduriyetimize sebep olmaktadır. Bu nedenle yeniden sıra cetveli oluşturulması amacıyla iş bu dilekçeyi verme zaruretimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :İİK 142.madde vd.

DELİLLER :icra dosyaları,Esas,tanık,bilirkişi, keşif.vd.

İSTEM VE SONUÇ :Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle;

a)Gaziantep İcra Müdürlüğüne müzekkere yazılarak müdürlüğün ................ Esas sayılı dosyasında sıra cetveline şikayet yoluyla itiraz edildiğinin bildirilerek dosyadaki ödemelerin durdurulmasının istenilmesine

b)Gaziantep İcra Müdürlüğünün.............. Esas sayılı dosyasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayet yolu itirazımızın kabulü ile ilk sıraya alacaklı olduğumuz Sıverek İcra Dairesi ......................Esas sayılı dosyamızın alınmasına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

AV.KEMAL YILMAZ

EK:Haciz düştüğüne ilişkin müzekkere