Güvenlik soruştumasının iptali dava dilekçesi

enlik soruştumasının iptali dava dilekçesi

VERGİ VE İDARE HUKUKUDİLEKÇELER

3/21/20233 min read

DİLEKÇE ÖRNEĞİ-1-

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHMEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

DAVACI : ....................

VEKİLİ :Av.Kemal YILMAZ Camikebirmah. Hürriyet cad. No:56/1

SİVEREK/ŞANLIURFA TBB Sicil:122339

DAVALI : ...............

DAVANIN KONUSU : İptal davası

İPTALİ İSTENİLEN

İDARİ İŞLEM : .................. Sözleşmeli Uzman Erbaş temini için girmiş olduğu sınav sonuç belgesi ile müvekkilimizin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması sebebiyle başvuru şartını sağlamadığı gerekçesiyle göreve alınmaması işleminin iptali talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : .......................

AÇIKLAMALAR :

1)-Müvekkilimiz Sözleşmeli Uzman Erbaş temini için uzman erbaş yönetmeliği gereklerini yerini getirerek Jandarma Genel Komutanlığı'na başvurmuş ve sözlü mülakatı geçip gerekli sağlık kuruluşlarından geçmiş ayrıca fiziki yeterlilik sınavını da geçip uzman erbaş olur raporunu almıştır. Daha sonra ise ............... tarihli Uzman Erbaş Adayları için sonuç belgesinde müvekkilimiz güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması sebebiyle başvuru şartını sağlamadığından bahisle başarılı olamadınız şeklinde bir sonuçla karşılaşmıştır.

2)- 20.09.2005 tarih 3269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uzman Erbaş Yönetmeliği başvuru şartları gayet açıktır. Müvekkilimiz bu yönetmeliğin 6.maddesinde bahsedilen aranacak nitelikler başlığındaki tüm başvuru koşulları sağlamasına rağmen halen göreve alınmamasına çok şaşırmış ve “güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alma” koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle göreve alınmadığını öğrenmiştir. Fakat hangi nedenle veya hangi gerekçeyle güvenlik soruşturması koşulu sağlamadığını kendisine bildirilmemiştir. Oysa ki hukuk devletinin en önemli koşulu hukuka bağlı olmakla birlikte vatandaşlarında yaşadıkları vatanın hukuka bağlı olduğunu bilmesi ve şeffaf bir şekilde işlemlerini yapmasına bağlıdır. Müvekkilimizin güvenlik soruşturmasından neden dolayı olumsuz sonuç aldığı belli değildir. Müvekkilimiz güvenlik soruşturmasından olumsuz sonuç alacak bir hayat tarzına da sahip olmamasına rağmen böyle bir sonuçla karşılaşması kendisini derinden etkilemiş ve yaşamını sorgulamaya varacak tarzda derin bir ızdırap ve boşluk içerisine düşmüştür.

3)-Müvekkilimizin arşiv kaydına veya güvenlik soruşturmasına etki edebilecek şahsi tek bir doyası dahi bulunmamakta ve zaten böyle bir dosyaya konu olacak bir yaşam tarzına sahip olmadığından da emin olan müvekkilimizin hangi gerekçeyle göreve alınmadığı belli değildir. İdari işlemlerin dayanağı olan işlemlerde bulunması gereken öğeler müvekkilimize verilen kararda bulunmamaktadır. Şöyle ki;

A-NEDEN ÖĞESİ : Her idari işlemin dayandığı bir hukuksal neden olmalıdır. Bu idari işlemin olmazsa olmaz öğesidir. İptale konu işlem neden öğesi yönünden sakattır. Sadece GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE atama işlemi iptal edilmiştir şeklinde bir gerekçe neden öğesini oluşturmaz.Bu haliyle atama kararnamesinin iptali işlemi adeta keyfi ve zorlama ile oluşturulmuştur. Çünkü müvekkil öğrencilik dönemini pırıl pırıl bir öğrenci olarak tamamlamıştır.Hakkında herhangi bir adli soruşturma ve kovuşturma yoktur.Aynı şekilde güvenlik soruşturmasını bozacak düzeyde hakkında bir mahkumiyet kararı yoktur. İptale konu idari işlemin gerekçesinde müvekkilimizin hangi atama şartlarını taşımadığı hangi kriterlerin kendi adına oluşmadığı belirtilmemiştir.Hangi kriterler karşısında GÜVENLİK SORUŞTURMASININ olumsuz olduğu belirtilmemiştir. Yüksek Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına göre TAMİM İLE İHDAS OLUNAN OBJEKTİF ESASLARA İDARENİN RİAYETİ MECBURİDİR. Karardan da anlaşılacağı üzere idari işlemin dayanağı yasal bir düzenleme olmalıdır. Ve idare işlem oluştururken bu düzenlemeye uymalıdır. İptale konu işlem oluşturulurken bir yasal dayanak gösterilmemiştir.Bu nedenle işlem NEDEN ÖĞESİ yönünden sakattır.

2-AMAÇ ÖĞESİ: Tüm idari işlemlerin son amacı kamu yararıdır. İptale konu idari işlemde kamusal bir yarar yoktur. Çünkü müvekkilimiz iptale konu işlemden sonra kendinden kuşkulanmaya başlamıştır.Memurluk hayatına ilk adımı attığı anda hakkında devletin yetkili organlarınca olumsuz kanaat edinildiğini öğrenince manevi olarak çökmüştür..Bu nedenle işlem amaç öğesi yönünden de sakattır.

HUKUKİ SEBEPLER : İdari Yargılama Usulü Kanunu, uzman erbaş yönetmeliği vs.

DELİLLER : Sağlık raporu, bilgi edinme başvurusu,2019-1 Sözleşmeli Uzman Erbaş temini için girmiş olduğu sınav sonuç belgesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenler ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile.............. Sözleşmeli Uzman Erbaş temini için girmiş olduğu sınav sonuç belgesi İPTALİNE karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

EKLER :

1) ................ Sözleşmeli Uzman Erbaş temini için girmiş olduğu sınav sonuç belgesi

2)Vekaletname

AV.KEMAL YILMAZ