Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma,maddi ve manevi tazminat,nafaka talebli dava dilekçesi

AİLE HUKUKUDİLEKÇELERMEDENİ HUKUK

10/25/20222 min read

EVLİLİK BİRLİĞİN TEMELDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

AİLE HUKUK MAHKEMESİ’NE

-Adli Yardım taleplidir-

 

DAVACI :

VEKİLİ : AV.Kemal YILMAZ Camikebirmah. Hürriyet cad. No:56/1 SİVEREK

DAVALI :

DAVA :Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma,maddi ve

manevi tazminat,nafaka talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1)-Davacı müvekkilimiz …….. ile davalı ……. 13.03.2023 tarihinde evlenmiş olup bu evlilikten olma çocukları bulunmamaktadır.

2)- Müvekkilimiz davalı ile görücü usulü ile evlenmiş olup müvekkilimiz aile baskısı altında zorla evlendirilmiştir. Müvekkilimiz toplumsal baskının mağduru olup kendisi hiç sevmediği bir adamla kendini aynı evde bulmuş olup bu hususu davalıya defalarca açmasına rağmen davalı umursamaz davranmıştır ve toplumsal baskı ile müvekkilimiz ile zorla evlenmiştir.

3)-Davalı ………. maddi durumu çok iyi olmasına rağmen müvekillimizi ailesinin yanında yaşamaya mecbur bırakmış ve müvekkilimiz kayınları ile bir arada yaşamıştır. Ayrıca evin maddi ihtiyaçlarını karşılama konusunda hep çekingen davranmış bu konuda müvekkilimizle hep tartışmaları olmuştur. Temel ihtiyaçları karşılama konusunda dahi müvekkilimizle hep çatışan davalı bu konular kendisine açıldığı zaman hep tartışmadan kaçar bir vaziyet sergilemiştir. Davalı çok büyük bir malvarlığına sahip olmasına rağmen ailesini bu sefil hayatta yaşatmaya zorlamıştır.

4)-Ayrıca davalı ile müvekkilimiz uzun bir süredir ayrı yaşamaktadırlar. Evlilik birliğinin vücut bulup, devamlı bir şekilde yaşayabilmesi için, ilk koşul eşlerin bir arada bulunmalarıdır. Aile birliği demek müşterek yaşama ve devamlı hayat ortaklığı demektir. Hatta bu, evliliğin kadın ve kocaya yüklediği karşılıklı görevlerin en başında gelir. Ancak taraflar arasında daha evliliğin ilk günlerinden başlayan düşünce ve duygu birliğinin olmaması, artık saygının da ortadan kalkması üzerine artık beraber yaşayamamakta ayrı ayrı konutlarda yaşamaktadırlar.

8)- Böylesi bir evliliğin ilanihaye devam etmesi beklenemez. Yaradılışı ve evvelce yaşadığı hayat itibariyle müvekkilimin çevre ve şartlarına uyum sağlayamamış bir şahısla daha fazla müşterek hayata zorlanamaması mantık gereğidir. Müvekkilimin bundan sonraki hayatını hiç olmazsa huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi kendisinin en doğal hakkıdır. Yaşam ise acı, üzüntü değil; huzur ve sevgi, saygı ve mutluluk ister. Evlilik birlikteliği de sevgi, saygı, paylaşım demektir. Bunların olmadığı bir birliktelik, hukuken var olan ancak fiilen çözülmüş bir birlikteliktir. Aykırı karakter ve kişilikteki eşler için boşanma olağan ve olması gereken bir sonuçtur. Evlilik birliği artık geriye yürüyemeyecek kadar temelinden sarsılmış ve artık taraflarca yürüyemeyeceğinden dolayı iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

9)-Davalı.düzenli olarak çalışmakta ve maaş almaktadır. Boşanmanın gerçekleşmesi halinde davacı …………..’un müşkül duruma düşeceğimden maddi ve manevi tazminat talebimiz ile nafaka talebimiz de bulunmaktadır. Boşanmaya karar verilmesi halinde hem davalının çalışıyor olması,ciddi bir mal varlığı bulunması, hem de davalının kusurlu davranışları göz önüne alınarak müvekkilimiz ……… için aylık 2500 TL nafaka talebinde bulunuyoruz.Bu nafakaya dava süresince tedbir nafakası olarak davanın sona ermesinden sonra ise iştirak nafakası olarak devam edilmesini talep ediyoruz..Ayrıca davalı hakkında 250.000 TL.maddi ,250.000 TL.manevi tazminat talebinde bulunuyoruz .Boşanma kararı verilmesi halinde talep ettiğim maddi ve manevi tazminat miktarı ile nafaka miktarının da hüküm altına alınmasını talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. HMK.ve ilgili tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :Nüfus kaydı, tanık beyanları,tapu kayıtları vs. deliller.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

a.Davalı ile davacının BOŞANMASINA,

b.250.000 TL maddi 250.000 TL manevi olmak üzere toplam 500.000 TL tazminata,müvekkilimiz için 2 500 TL nafakaya hükmedilmesine,nafakaya dava süresince tedbir dava sonunda iştirak nafakası olarak devam edilmesine, hüküm altına alınarak tarafların boşanmasına karar verilmesine ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

AV.KEMAL YILMAZ

 

EK1:Şanlıurfa Barosu Adli Yardım Kararı

EK2:Fakirlik belgesi

EK3:Nüfüs Kütüğü

EK4:Vekaletname