çekin zayi olamsında görevli ve yetkili mahkeme

Blog gönderi açıklaması.

MEDENİ HUKUKYARGI KARARLARI

3/30/20233 min read

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2022/315

Karar Numarası: 2022/883

Karar Tarihi: 25.04.2022

Mahalli mahkemesince verilen karar re'sen merci tayini yönünden dairemize gelmiş olup, dosyanın inceleme aşamasında duruşma yapılmadan karar verilebilecek hallerden olduğu anlaşılmış olmakla, dosya heyetçe incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava, zayi nedeniyle çek iptali davasıdır.

Viranşehir Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret mahkemesi sıfatıyla), HSK'nın 04/05/2020 tarihli oluru ile Şanlıurfa yargı çerçevesinde müstakil Asliye Ticaret Mahkemesi kurulmuş ve 01/09/2020 tarihinde faaliyete geçmiş olmakla 6012 sayılı TK'nın 5/1 maddesi gereğince mahkemeler arası görev ilişkisi ve davanın Asliye Ticaret Mahkemesinin görev alanına girmesi dikkate alınarak mahkemenin görevsizliğine, davanın Şanlıurfa Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, kararın 18/11/2021 tarihinde kesinleştiği görülmüştür.

Şanlıurfa Asliye Ticaret Mahkemesince, Asliye Ticaret Mahkemelerinin yer yönünden yargı çevresini (yetki) değiştirir genişletir nitelikte olduğu gibi, bu yerlerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri açısından ise göreve taalluk etmektedir. Bu anlamda yetkiye ilişkin bu düzenlemede yetki ve görev husus iç içe geçerek mündemiç bir hal almıştır. Bu nedenle mahkemenin karar niteliği itibariyle daha ağır basan görev hususu nedeniyle görevsizlik şeklinde sonuca bağlandığından karşı görevsizlik kararı verdiği, bunun üzerine dosyanın merci tayini için dairemize gönderildiği anlaşılmıştır.

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulunun 07/07/2021 tarihli, 608 Sayılı kararının yürürlük tarihi 01/09/2021 olarak belirlendiğinden, kurulun yargı çevresi belirlemesi kararı sadece bu kararın yürürlük tarihinden sonra açılacak davaları ilgilendirir. Aksi fikir tabii hakim ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Nitekim Bursa Adliye Mahkemesi ile Ankara Adliye mahkemesi arasındaki uyuşmazlıkta Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 21.02.2022 tarih, 2022/1073 Esas, 2022/2686 Karar sayılı kararı ile ... "Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu’nun, 07.07.2021 tarih ve 608 sayılı kararı ile müstakil asliye ticaret mahkemelerinin görev sınırlarının belirlenmesi kararı sonrası asliye ticaret mahkemesi olmayan ilçelerde asliye hukuk mahkemesinin asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla baktığı derdest dosyaların devredilerek, asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiğine ilişkin kararının usul ve yasaya uygun bulunmadığı, Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu’nun, 07.07.2021 tarih ve 608 sayılı kararı ile müstakil asliye ticaret mahkemelerinin görev sınırlarının belirlenmesi kararı öncesinde asliye ticaret mahkemesi olmayan ilçelerde asliye hukuk mahkemesinin asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla baktığı derdest dosyaların görülmeye devam edilmesi gerektiği" yönündeki kararı dikkate alındığında 01/09/2021 tarihinden önce açılan derdest davalarda dava açılan mahkemenin yetkili olacağı, buna göre görevli yargı yerinin Viranşehir Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret mahkemesi sıfatıyla) olması gerektiği tespit edilmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

HMK'nın 21, 22 ve 23. Maddeleri gereğince Viranşehir Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret mahkemesi sıfatıyla) YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE,

Dosyanın Viranşehir Asliye Hukuk Mahkemesine (Ticaret mahkemesi sıfatıyla) gönderilmesi amacıyla merci tayinine başvuran ŞANLIURFA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'ne GÖNDERİLMESİNE,

Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK 23/2 ve 362/1-c maddesi uyarınca kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 25/04/2022