İcra Dairesi Kıymet Taktiri, Kıymet Taktirine İtiraz, Kıymet Taktirine İtiraza Görevli Mahkeme, Kıymet Taktirine İtiraz Süresi, Kıymet Taktirine İtiraz Dava Dilekçesi Örneği

DİLEKÇELERİCRA HUKUKU

12/20/20234 min read

İcra daireleri, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları yerlerdir. İcra daireleri, borçlu olan kişinin mal varlığını tespit etmek ve bu mal varlığı üzerinden alacak miktarını belirlemek için kıymet taktiri yaparlar. Ancak, borçlu veya alacaklı tarafından kıymet taktirine itiraz edilebilir.

Kıymet taktiri, bir malın değerinin belirlenmesi sürecidir. İcra daireleri, genellikle bir uzman veya değerleme şirketi aracılığıyla bu değerlendirmeyi yaparlar. Ancak, borçlu veya alacaklı, kıymet taktirine itiraz etme hakkına sahiptir.

Bir kişi veya kuruluş, icra daireleri tarafından yapılan kıymet taktirine itiraz etmek istediğinde, itirazını belirli bir süre içinde yapması gerekmektedir. Bu süre, kıymet taktirine itiraz süresi olarak adlandırılır. Kıymet taktirine itiraz süresi, genellikle kıymet taktirinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün olarak belirlenmiştir.

Kıymet taktirine itiraz eden taraf, itiraz dilekçesini taşınmazın bulunduğu icra hukuk mahkemesine yapılır.

Kıymet taktirine itiraz eden taraf, itiraz dilekçesini ilgili icra Mahkemesine sunduktan sonra, itirazının incelenmesi ve karara bağlanması için mahkemenin süreci başlatması beklenir. Mahkeme, itiraz dilekçesini ve kıymet taktirine ilişkin diğer belgeleri inceleyerek kararını verir. Genellikle mahkeme tarafından da bir keşif yapılır ve bilirkişi raporu sunulur. taşınmazın kıymetinin kesin olarak belirlenmesi bu yolla yapılır.

Kıymet taktirine itiraz süreci, alacaklı ve borçlu arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olur. İcra dairelerinin yapmış olduğu kıymet taktiri, taraflar arasında adil ve tarafsız bir şekilde belirlenmiş olmalıdır. Bu nedenle, alacaklı veya borçlu, kıymet taktirine itiraz hakkını kullanarak, kendi haklarını koruma şansına sahiptir.

İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :.......................

VEKİLİ : Av.Kemal YILMAZ,

DAVALI :....................

KONUSU : Kıymet takdirine itiraz.

AÇIKLAMALAR

Davalı şirketin müvekkilimize olan borcundan dolayı ..........İcra Müdürlüğü’nün ............. Esas sayılı takip dosyası ile başlatmış olduğumuz ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinde borçlunun daha önce yine müvekkilimiz nezdinde ipotek altına almış olduğu ...............ili ............ ilçesi .......... mah. Mah. .......... Ada ............. Parsel numaralı otel niteliğindeki taşınmazın kıymet taktirinin yapılması amacıyla ...............İcra müdürlüğünce için kıymet taktirine çıkılmıştır. Söz konusu taşınmazın kıymet taktir raporunda belirtilen değeri fahiş miktarda fazladır. Şöyle ki;

Öncelikle müvekkil taşınmazı otel olarak ipotek altına almış ve ipotek değeri ve yapılacak satışlarda da yine taşınmazın bu değeri göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim borçlu şirket müvekkilimizin otel olarak ipoteklediği taşınmaz için daha önce ekspertiz raporu aldırılmış olup alınan ekspertiz raporlarına daha önce de borçlu şirketçe kabul edilmiş ve taşınmaz değeri bu bedel üzerinden ipoteklenmiştir. Söz konusu eksper raporlarında taşınmaz değeri ile eldeki alınan dosyadaki kıymet taktirleri arasında ciddi farklar bulunmaktadır. ............. İcra Dairesinin ............ Esas dosyasında yapılmış bulunan kıymet taktirinde taşınmazın değerinin fahiş miktarda fazla çıkması nedeniyle mahkemenizce yapılacak yargılama sonrası gerçek değerinin tespiti amacıyla mahkemenize başvuru zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. 82/3 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Emsal taşınmazlara ilişkin satım sözleşmeleri, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ,icra dosyası ,tapu kayıtları, sair yasal deliller.

NETİCE ve TALEP

Yukarıda açıklana nedenlerle taşınmaza ilişkin olarak kıymet takdirinin yeniden ve bilirkişi marifetiyle yapılmasını, yargılama harç ve giderlerinin davalı tarafa yüklenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

AV.KEMAL YILMAZ

İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :..................,

VEKİLİ :Av.KemalYILMAZ,

DAVALI :........................

KONUSU : Kıymet takdirine itiraz.

AÇIKLAMALAR

Davalı kurumun müvekkilimize olan borcundan dolayı Siverek İcra Müdürlüğü’nün ....... Esas sayılı takip dosyası ile başlatmış olduğumuz icra takibinde borçlunun Siverek Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı bulunan bazı taşınmazlarını haciz etmiş bulunmaktayız. Daha sonra borcun ödenmemesine mütakip söz konusu taşınmazlar için satışa esas olmak üzere kıymet taktir raporu aldırılmıştır. Fakat söz konusu kıymet taktir raporu incelendiği vakit adeta davalıyı korumaya yönelik hareket edildiği ve taşınmazlardan bazılarının fiyatlarının fahiş bir şekilde fazla gösterildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu raporun tamamına itiraz etmemekle beraber sadece aşağıda sınırlı şekilde saymış bulunduğumuz taşınmazlarda yeniden kıymet taktiri yapılmasını talep ediyoruz. (fazlaya ilişkin talep ve dava şartıyla ayrıca davalının itirazları sonucu oluşacak diğer taşınmazlardaki haklarımız saklı kalmak şartıyla)

Siverek İcra Müdürlüğü’nün ........... Esas sayılı takip dosyasında alınmış bulunan kıymet taktir raporunda ;

-Şanlıurfa ili Siverek ilçesi .......ada ...........parsel ........... metrekare olan taşınmaz için metrekare bedeli olarak ....... TL belirlenmiş ve taşınmazın değeri ............... olarak belirlenmiştir.

-Şanlıurfa ili Siverek ilçesi .......ada ...........parsel ........... metrekare olan taşınmaz için metrekare bedeli olarak ....... TL belirlenmiş ve taşınmazın değeri ............... olarak belirlenmiştir.

-Şanlıurfa ili Siverek ilçesi .......ada ...........parsel ........... metrekare olan taşınmaz için metrekare bedeli olarak ....... TL belirlenmiş ve taşınmazın değeri ............... olarak belirlenmiştir.

Söz konusu rapor hatalı ve fahiştir. Çünkü taşınmazlara emsal olabilecek ve yine davalı kuruma ait olan aynı bölgedeki taşınmazlar için davalı kurum olan Siverek Belediyesinin hazırlamış olduğu idari şartname satış fiyatları aşağıdaki gibidir;(Söz konusu ihale şartnamesi ve parsellerin belediye satışlarının belediyeye müzekkere yazılarak ihale şartnamesinin ve söz konusu satışların dosyaya celbini talep ediyoruz. )

......................

Dava ve takibe konu olan taşınmaza biçilen söz konusu değer ile belediyenin kendi arazilerine biçtiği değer bile göz önüne alındığında kıymet taktir raporunun fahiş bir miktar olduğu değerinde fazla değer biçildiği aşikardır.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. 82/3 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Emsal taşınmazlara ilişkin satım sözleşmeleri, tanık beyanları, Siverek Belediyesinin hazırlamış olduğu ihale şartnamesi ,icra dosyası ,tapu kayıtları, sair yasal deliller.

NETİCE ve TALEP

Yukarıda açıklana nedenlerle taşınmaza ilişkin olarak kıymet takdirinin yeniden ve bilirkişi marifetiyle yapılmasını, yargılama harç ve giderlerinin davalı tarafa yüklenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

AV.KEMAL YILMAZ