Anlaşmalı Boşanma dava dilekçesi ve örnek protokolü

Anlaşmalı Boşanma dava dilekçesi ve örnek protokulü

DİLEKÇELERAİLE HUKUKU

3/21/20234 min read

AİLE HUKUK MAHKEMESİ’NE

SİVEREK

 

DAVACI :……..

 

DAVALI : ……………….

 

KONU : Anlaşmalı olarak boşanma talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1-) Davalı ile davacı ………… tarihinden beridir evlidir. Dilekçemiz ekinde (EK1) sunduğumuz aile nüfus kaydı örneğinden de anlaşılacağı üzere tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır.

 

2-) Davalı ile davacı arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.

 

3-) Söz konusu farklılıklara rağmen davalı ile birlikte çocuklarına karşı duydukları derin sevginin de etkisiyle, birbirimize olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden ve çocukları bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekteki (EK 2) …………. tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamıştırlar.

 

4-) Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.

 

5-) Davalı ile davacı önceden kararlaştırdıkları üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

 

HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, …….. tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle,davalı ile imzaladığımız anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı

 

EKLER: 1-) Aile nüfus kaydı örneği,

2-) …………. tarihli anlaşmalı boşanma protokolü,

 

  DİLEKÇE-

 • AİLE HUKUK MAHKEMESİ’NE

  SİVEREK

   

  DAVACI : ………………

  DAVALI : …………….

  KONU : Anlaşmalı olarak boşanma talebinden ibarettir.

  AÇIKLAMALAR :

   

  1-) Davalı ile ……….. davacı tarihinden beridir evlidir. Dilekçemiz ekinde (EK1) sunduğumuz aile nüfus kaydı örneğinden de anlaşılacağı üzere, ………. doğumlu …………..) ve ……… doğumlu …………. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Söz konusu çocukları halen reşit olmayıp ayrıca tarafların bu evlilikten olma ……….. doğumlu …………, ………. doğumlu ………,………. doğumlu …………… adlı reşit olan çocukları bulunmaktadır. Taraflar protokolda velayet altındaki çocukların velayetlerin kimde kalacağı konusunda da uzlaşmışlardır.

  2-) Davalı ile davacı arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.

  3-) Söz konusu farklılıklara rağmen davalı ile birlikte çocuklarına karşı duydukları derin sevginin de etkisiyle, birbirimize olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden ve çocukları bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekteki (EK 2) ………… tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamıştırlar.

  4-) Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.

  5-) Davalı ile davacı önceden kararlaştırdıkları üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

  HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

   

  HUKUKİ DELİLLER : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, …….. tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları.

   

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle,davalı ile imzaladığımız anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

- BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ-

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 

TARAFLAR:

 

1-) ……………..

 

2-) ……………..

 

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, …………. tarihinde imzalayarak, Siverek Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

 

 

 

1-BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar. Davayı …………açacak , davalı olarak ……………… kabul edecektir.2)NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka, maddi tazminat,manevi tazminat,ziynet eşyası yoksulluk nafakası talebi yoktur.Taraflar bu konularda birbirlerini ibra etmiş olup,bu taleplerinden ileriye dönük olarak da vazgeçmişlerdir.

 

3-)EŞYALAR KONUSU:Taraflar özel ev eşyaları konusunda anlaşmışlardır.Karşılıklı olarak birbirlerinden eşyalar konusunda bir talepleri yoktur.

 

4-)VELAYET HUSUSU :Tarafların müşterek çocukları olan ……….. doğumlu ……….. ve ……….. doğumlu ………. isimli müşterek çocukların velayetleri davalı ………. ’da kalacaktır.


5-) VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir.SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.


DAVACI DAVALI

……………............ …………………………………….